Lietošanas noteikumi

 1. Vispārīgie noteikumi

  1. E-veikala lietošanas noteikumi (“Noteikumi”) attiecas uz visām tiesiskajām attiecībām, produktu piedāvājumiem (“Pakalpojums”), abonementiem, pasūtījumiem, pārdošanas darījumiem, kas notiek starp e-veikala lietotāju (“Klients”) un e-veikala 99.myspotit.com. (“E-veikals”) īpašnieku Igaunijas uzņēmumu Spotit OÜ (“Spotit”), reģistrācijas kods 14459937, Latvijas PVN reģīstrācijas numurs LV90012553297.
  2. Papildus Noteikumiem, tiesiskās attiecības E-veikala lietošanas laikā regulē Latvijas Republikas likumdošana.
  3. Spotit jebkurā laikā ir tiesības veikt izmaiņas Noteikumos. Noteikumu izmaiņas tiks publicētas mājas lapā 99.myspotit.com/lv/, un tās stājas spēkā tūlīt pēc publicēšanas. Izmantojot E-veikalu un veicot caur to pasūtījumus, Klients apliecina, ka ir piekritis Noteikumiem.
 2. Cenas

  1. E-veikala cenas norādītas eiro, un tajās iekļauts Latvijā spēkā esošais PVN (21%).
  2. Spotit ir tiesības mainīt E-veikalā norādītās cenas jebkurā laikā. Visas izmaiņas tiks publicētas vietnē 99.myspotit.com/lv/, un tās stājas spēkā tūlīt pēc publicēšanas.
  3. Ja Klienta pasūtījums ir iesniegts pirms cenu izmaiņu publicēšanas, klientam tiek piemērota cena, kas bija spēkā pirkšanas brīdī.
 3. Pasūtījumu veikšana un apmaksas nosacījumi

  1. Lai veiktu pasūtījumu, izvēlieties pakalpojumu e-veikalā, ievadiet pieprasītos datus un noklikšķiniet uz pogas “Pirkt mēneša biļeti”.
  2. Veicot pasūtījumu, klientam ir pienākums ievadīt savus datus - vārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, kredītkartes numuru, derīguma termiņu un CVC numuru.
  3. Veicot pasūtījumu E-veikalā, kā norēķinu veidu ir iespējams izvēlēties norēķinu ar kredītkarti. Mēs pieņemam VisaCard un MasterCard/EuroCard kredītkartes. Apstiprinot pasūtījumu, klients veic 100% pakalpojuma cenas apmaksu. Norēķinu valūta ir eiro.
  4. Līgums ir noslēgts brīdī, kad maksājums ir sasniedzis maksājumu platformas Stripe kontu, un Spotit ir saņēmis makājuma apstiprinājumu.
 4. Autortiesības

  1. E-veikala saturu, ieskaitot tekstus, grafikus, logotipus, attēlus, video un audio, aizsargā autortiesības, kas pilnībā pieder Spotit.
  2. 4.1. punktā minētā E-veikala satura reproducēšana, kopēšana, mainīšana vai izmantošana kādā citā veidā bez atsauces uz Spotit ir aizliegta.
 5. Personas datu izmantošana un aizsardzība

  1. Klients dod savu piekrišanu Spotit apstrādāt un glabāt savus personas datus. Klienta sniegtos datus Spotit glabā, lai nodrošīnatu Pakalpojuma izpildi un veicinātu Klientam piedāvāto Pakalpojumu.
  2. Reģistrējamos personas datos ietilpst sekojoši Klienta dati - klienta vārds, uzvārds, uzņēmuma nosaukums (ja attiecināms), adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, kredītkartes numurs, derīguma termiņš, CVC numurs un izvēlētā Pakalpojuma dati.
  3. Personas datu aizsardzībai nodrošīnāti visi drošības pasākumi, kas paredzēti likumdošanā.
  4. Spotit nenodod reģistrētos personas datus trešajām personām, izņemot gadījumus, kas minēti 5.6. punktā un ko paredz likumdošana.
  5. Klientam ir tiesības pārbaudīt ar viņu saistītos personas datus un lūgt tos mainīt vai dzēst no Spotit datu bāzes.
  6. Spotit ir personas datu pārzinis. Spotit pārsūta maksājuma veikšanai nepieciešamos personas datus pilnvarotam kredītkaršu datu apstrādātājam Stripe.
  7. Klients dod piekrišanu no Spotit saņemt pārdošanas piedāvājumus, jaunumus, aptaujas un citas ziņas uz e-pasta adresi, kas ievadīta noformējot Pakalpojumu. Kientam jebkurā laikā ir iespēja atteikties no jaunumu saņemšanas, paziņojot par to rakstot uz e-pastu info@myspotit.lv vai sekojot norādījumiem e-pastā, kurā saņemti jaunumi.
 6. Atbildība un nepārvarama vara

  1. Puses tiek atbrīvotas no saistību izpildes, kas izriet vai ir saistītas ar Līgumu, daļēji vai pilnībā, ja to novērš nepārvaramas varas apstākļi, un pusēm ir pienākums veikt visus pasākumus, lai novērstu zaudējumus otrai pusei un pēc iespējas nodrošinātu Līguma izpildi. Nepārvaramas varas esamība jāpierāda pusei, kura vēlas atsaukties uz minētajiem apstākļiem, kā pamatu, lai atbrīvotos no likumiskās un / vai līgumiskās atbildības saistību neizpildi vai daļēju izpildi. Nepārvarama vara līguma izpratnē nav puses ekonomiskās situācijas izmaiņas, slikti laika apstākļi, cenu pieaugums, brīvdienas, bankrots, kā arī brīdinājums par bankrotu vai darbības pārtraukšana.
  2. Jebkāda Spotit atbildība ir ierobežota Pakalpojuma cenas apmērā.
 7. Piemērojamie tiesību akti

  1. Uz Noteikumiem attiecias Latvijas Republikas likumdošana.
  2. Visi strīdi starp Klientu un Spotit tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanāš netiek panākta, klientam ir tiesības vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības birojā vai Latvijas tiesā.