Kasutustingimused

 1. Üldtingimused

  1. E-poe kasutustingimusi (“Tingimused”) kohaldatakse kõikidele õigussuhetele, toodete (“Teenus”) pakkumistele, tellimustele, müügitehingutele, mis leiavad aset e-poe kasutaja (“Klient”) ja e-poe 99.myspotit.com (“E-pood”) omaniku Spotit OÜ (“Spotit”), registrikood 14459937, vahel.
  2. Lisaks Tingimustele reguleerivad E-poe kasutamise käigus tekkivaid õigussuhteid kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid.
  3. Spotit võib igal ajal Tingimusi muuta. Tingimuste muudatused avaldatakse veebilehel 99.myspotit.com ja need jõustuvad koheselt peale avaldamist. E-poodi kasutades ja selle vahendusel tellimust esitades kinnitab Klient, et on Tingimustega nõustunud.
 2. Hinnad

  1. E-poe hinnad on toodud eurodes ning sisaldavad Eestis kehtivat käibemaksu (20%).
  2. Spotit võib igal ajal muuta E-poest nähtavaid hindu. Kõik muudatused avaldatakse veebilehel 99.myspotit.com ning need jõustuvad alates avaldamise hetkest.
  3. Kui Kliendi tellimus on esitatud enne kui hinnamuudatus on avaldatud, siis kohaldatakse Kliendile hinda, mis kehtis ostu sooritamise hetkel.
 3. Tellimuse esitamine ja maksetingimused

  1. Tellimuse esitamiseks vali E-poest teenus, sisesta küsitud andmed ja vajuta nupule ”Hakka liikmeks”.
  2. Tellimust esitades on Klient kohustatud sisestama oma andmed – nimi, e-posti aadress, telefoninumber, krediitkaardi number, kehtivusaeg ja CVC number.
  3. E-poe kaudu tellides on võimalik makseviisiks valida krediitkaardiga maksmine. Aktsepteerime VisaCard ja MasterCard/EuroCard krediitkaarte. Klient tasub tellimust kinnitades 100% toote hinnast. Arveldamise valuuta on Euro.
  4. Leping on sõlmitud hetkest, mil makse on jõudnud makseplatvormi Stripe kontole ning Spotit OÜ-l on sellekohane kinnitus.
 4. Autoriõigus

  1. E-poe sisu, seal hulgas, tekstid, graafika, logod, pildid, videod ja audio on kaitstud autoriõigustega, mis kuuluvad tervikuna Spotitile.
  2. Keelatud on sellise punktis 4.1 nimetatud autoriõigustega kaitstud sisu reprodutseerimine, kopeerimine, muutmine või mingil muul viisil kasutamine ilma viiteta Spotitle.
 5. Isikuandmete kasutamine ja kaitse

  1. Klient annab Spotitile nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks. Kliendi poolt tellimuse esitamisel sisestatud andmed säilitatakse Spotiti poolt, eesmärgiga täita Kliendi esitatud Teenuse tellimus ning arendada Spotiti poolt Kliendile pakutavat teenust.
  2. Registreeritavate isikuandmete hulka kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta – Kliendi nimi, ettevõtte nimi (kui kohaldub), aadress, e-posti aadress, telefoninumber, krediitkaardi number, kehtivusaeg, CVC number ja valitud teenuse andmed.
  3. Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
  4. Spotit ei edasta registreeritud isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud punktis 5.6. kirjeldatud ja seaduses ette nähtud juhtudel.
  5. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid ning paluda neid muuta või kõrvaldada oma isikuandmed andmebaasist.
  6. Spotit on isikuandmete vastutav töötleja. Spotit edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Stripe.
  7. Spotit võib Kliendi nõusolekul saata Kliendile müügipakkumisi, uudiskirju, küsitlusi ja teisi teateid tellimuse esitamisel sisestatud Kliendi e-posti aadressil. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.
 6. Vastutus ja vääramatu jõud

  1. Pooled vabanevad lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmisest osaliselt või täielikult, kui seda takistab vääramatu jõud, kusjuures pooled on kohustatud rakendama kõiki meetmeid, et ära hoida teisele poolele kahju tekitamine ja tagada võimalikult suures ulatuses lepingu täitmine. Vääramatu jõu esinemine peab olema tõendatud selle poole poolt, kes soovib viidata nimetatud asjaoludele kui alusele, et vabaneda seadusest tulenevast ja/või lepingus sätestatud vastutusest endale lepinguga võetud kohustuste mittetäitmise või mittevastava täitmise eest. Vääramatuks jõuks ei ole lepingu tähenduses poole majandusliku olukorra muutus, halvad ilmastikuolud, hinnatõus, puhkus, pankrot ega ka pankrotihoiatus või hagi tagamine.
  2. Spotit igasugune vastutus on piiratud Teenuse maksumusega.
 7. Kohaldatav õigus

  1. Tingimustele kohaldatakse Eesti õigust.
  2. Kõik vaidlused kliendi ja Spotit vahel lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui kompromissile ei jõuta on kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Harju Maakohtusse.